Παραγωγή

Από τις γεωτρήσεις γίνεται η άντληση του νερού, ακολουθεί το 1ο φιλτράρισμα μέσω του σακόφιλτρου και κατόπιν συγκεντρώνεται σε δεξαμενή (buffer tank), η θέση και η διάταξη υγειονομικής προστασίας της οποίας διασφαλίζουν πλήρως το νερό από κίνδυνο ρυπάνσεως ή μολύνσεως.

Ειδικότερα η δεξαμενή είναι από ανοξείδωτο και γενικά μη αδιαβρώσιμο υλικό με καλύμματα που έχουν χείλη περιμετρικά προς τα κάτω τουλάχιστον 5 εκ. και με μονωτικό παρέμβλημα ώστε να αποκλείεται η είσοδος νερών σκόνες ή ξένων σωμάτων από τον αέρα. Η δεξαμενή έχει διάταξη εκκενώσεως, επιθεωρείται, καθαρίζεται με έκπλυση απολύμανση και γίνεται πλήρης εκκένωση σε τακτικά διαστήματα.

Οι αεριστήρες της δεξαμενής αποκλείουν την είσοδο εντόμων ή ακαθαρσιών. Η χωρητικότητα της δεξαμενής περιορίζεται για την κάλυψη των αιχμών της ημερήσιας κατανάλωσης και δεν παραμένει το νερό αποθηκευμένο σ’ αυτήν περισσότερο από 12 ώρες. Ο χώρος της δεξαμενής είναι γενικά σκοτεινός για την αποφυγή ανάπτυξης μικροφυκών (μονοκύτταρα, πολυκύτταρα). Ακολουθεί φιλτράρισμα του νερού για να καταλήξει κατόπιν μέσω των σωληνώσεων εντός του εργοστασίου όπου θα γίνει η εμφιάλωση στη γραμμή παραγωγής.

Οι σωληνώσεις και οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις με τις οποίες
έρχεται σε επαφή το νερό, είναι από υλικά, που δεν επηρεάζουν
δυσμενώς την ποιότητά του, εξαιτίας εμπλουτισμού με διάλυση τοξικών ή ανεπιθύμητων χημικών ουσιών ούτε επηρεάζονται από τα μέσα απολυμάνσεως (όζον κλπ.). Σε όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις από την πηγή της υδροληψίας – γεώτρηση, μέχρι το σημείο πλήρωσης των φιαλών υπάρχουν κατάλληλοι κρουνοί δειγματοληψίας για την εργαστηριακή παρακολούθηση της ποιότητας του νερού.

Στον χώρο παραγωγής γίνονται οι παρακάτω εργασίες:

α) Κατασκευή των πλαστικών φιαλών

β) Πλύση και καθαρισμό των πλαστικών φιαλών.

γ) Πλήρωση και πωματισμό των φιαλών.

δ) Αποθήκες υλικών (πριν και μετά την εμφιάλωση).

Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: την παραγωγή πλαστικών φιαλών 1,5 -0,5 και 1,0 λίτρου (PET) σε ειδικά κατασκευασμένα σιλό, το ξέπλυμα, πλήρωση, το κλείσιμο, το ετικετάρισμα, την συσκευασία και την παλετοποίηση.

Πηγή Ολύμπου Φυσικό Μεταλλικό Νερό
Πηγή Ολύμπου Φυσικό Μεταλλικό Νερό
Πηγή Ολύμπου Φυσικό Μεταλλικό Νερό
Πηγή Ολύμπου Φυσικό Μεταλλικό Νερό
  • 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
  • 2ο ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η κατασκευή των πλαστικών φιαλών γίνεται στην ίδια εγκατάσταση με την εμφιάλωση του νερού, πραγματοποιείται σε ιδιαίτερο χώρο απομονωμένο από τα υπόλοιπα τμήματα εργασίας. Στο χώρο αυτό ασφαλίζονται όροι πρακτικά στείρου περιβάλλοντος όπως και στο χώρο εμφιάλωσης, με τη χρήση μικροβιοκτόνων μέσων.

Η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου πλαστικού δεν δημιουργεί κινδύνους δυσμενών αλλοιώσεων της ποιότητας του νερού και ανταποκρίνεται γενικά στις απαιτήσεις για τα υλικά συσκευασίας του
κώδικα των τροφίμων και ποτών ή άλλων ειδικών διατάξεων. Οι πλαστικές φιάλες θεωρούνται αποστειρωμένες κατά τη φάση της κατασκευής τους λόγω της ψηλής θερμοκρασίας. Στην συνέχεια για να διατηρηθούν πρακτικά στείρα διακινούνται κατά τρόπο που να αποκλείει πιθανότητα μολύνσεως ανάλογα με τη θέση κατασκευής.

Οι πλαστικές φιάλες μεταφέρονται από το χώρο κατασκευής στη
συσκευή πληρώσεως, χωρίς μεσολάβηση ανθρωπίνων χεριών μέσα σε κλειστό σύστημα διακινήσεως στο οποίο εξασφαλίζονται πρακτικά στείρες
συνθήκες με χρησιμοποίηση μικροβιοκτόνων συσκευών. Οι ίδιοι όροι και προδιαγραφές ισχύουν και τηρούνται και στα πώματα.

Η πρώτη ύλη πρόπλασμα πλαστικό παραλαμβάνεται οδηγείται στην μηχανή κατασκευής πλαστικών φιαλών – φουσκωτική και φουσκώνεται απλά για να παραχθεί η φιάλη στο πραγματικό της μέγεθος του 1,5 λίτρου, του 0,5 λίτρου και του 1,0 λίτρου.

Οι φιάλες οδηγούνται στο πλυντήριο – αυτόματη ξεπλυντική μηχανή μέσω ταινιών – ραουλόδρομων και ακολουθείται η γραμμή εμφιάλωσης όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο κάτοψης με πλήρωση, πωματισμό, καθώς και επικόλληση ετικέττας. Ακολουθεί η συσκευασία των φιαλών με φίλμ συρρίκνωσης στις ανάλογες συσκευασίες, και παλετοποίηση αυτών. Οδηγούνται στις αποθήκες τελικών προϊόντων, για να καταλήξουν στην κατανάλωση. Δεν απαιτείται ψύξη των φιαλών γι΄ αυτό και δεν υπάρχουν ψυκτικοί θάλαμοι.

Κάθε φιάλη φέρει ετικέτα στην οποία αναγράφονται ευκρινώς:
α) Ο εμπορικός τίτλος της επιχειρήσεως εμφιαλώσεως και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του εργοστασίου.

β) Η πηγή προελεύσεως του νερού.

γ) Επίσημη φυσική και χημική ανάλυση του νερού που στηρίζεται στον μέσο όρο των αποτελεσμάτων των τεσσάρων εποχιακών εξετάσεων του προηγούμενου χρόνου. Οι αναγραφόμενες παράμετροι της φυσικής και χημικής αναλύσεως δίνουν αντιπροσωπευτική εικόνα της ποιότητας του νερού και καθορίζεται κάθε φορά με γνώμονα τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του νερού με απόφαση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

δ) Η τυχόν εφαρμοζομένη επεξεργασία καθαρισμού και απολυμάνσεως και τυχόν προστιθέμενα συστατικά.

ε) Η ημερομηνία εμφιαλώσεως ή ο κωδικός αριθμός παραγωγής σύμφωνα με τις υποδείξεις της νομοθεσίας.

στ) Η υπόδειξη διατηρήσεως σε σκιερό και δροσερό μέρος (το πολύ σε 
θερμοκρασία μέχρι 18ο C).

ζ) Εφόσον το νερό προορίζεται για εξαγωγή τα πιο πάνω στοιχεία θα είναι γραμμένα και σε μια ξένη γλώσσα κατά προτίμηση στην Αγγλική και κατά σύσταση στη γλώσσα της χώρας του προορισμού.

Αποθήκευση

Στην εγκατάσταση υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι, χωριστά για τις πρώτες ύλες και χωριστά για τις γεμάτες φιάλες σε παλέτες.
Οι αποθηκευτικοί χώροι έχουν χωρητικότητα ανάλογη με την κίνηση
αιχμής της επιχείρησης και έχουν δάπεδο και τοίχους από αδιαπότιστο λείο υλικό με ευκολίες αποστραγγίσεως (σιφώνια δαπέδου).

Οι συνθήκες αποθήκευσης είναι κατάλληλες ώστε να εξασφαλίζεται
αποτελεσματική προστασία από τις δυσμενείς εξωτερικές επιδράσεις.

Ειδικότερα οι χώροι αποθήκευσης των γεμάτων φιαλών πληρούν τους όρους διατήρησης σε σκιερό και δροσερό μέρος (το πολύ σε θερμοκρασία μέχρι 18ο C).

Τυχόν άλλα είδη της επιχειρήσεως εκτός από φιάλες ή δοχεία 
αποθηκεύονται σε ιδιαίτερο χώρο.

Πηγή Ολύμπου Φυσικό Μεταλλικό Νερό